Ordonanse

 

BRACTWO WYBRZEŻA

USTANOWIENIA

KAPRÓW POLSKICH

Październik 2017 October

La Hermandad de la Costa

LEGISLACIÓN de los Hermanos Polacos

Brotherhood of the Coast

Polish Brothers LEGISLATION

  1. WIELKA KARTA PRAW – STATUT STOWARZYSZENIA BRACTWO WYBRZEŻA MESA KAPRÓW POLSKICH

 

 

 

 

PREAMBUŁA

Polskie Bractwo Wybrzeża

powstało w roku 1966 z inspiracji Braci w Chile.

Organizację społeczną „La Hermandad de la Costa” utworzono tam

w 1951 roku, przyjmując OCTALOGO jako akt założycielski.

Ten zbiór przykazań dla Braci pozostaje podstawowym dokumentem

ideowym, łączącym wszystkie Bractwa Wybrzeża na całym świecie.

 

OKTALOGO

Z szacunkiem wypełniał będziesz rozkazy Kapitana

jakby był Ojcem twym lub Starszym Bratem.

II° Nie wystąpisz z orężem ani złym słowem przeciwko

Bratu z twej Przystani ani z całego Wybrzeża.

III° Na pokład swój przyjmiesz Brata, który cię odwiedzi,

ofiarujesz mu pokrzepienie przy twym stole i najlepszą

koję w kabinie.

IV° Jako się odnosisz do Braci swoich, tak będziesz sam

potraktowany, a Kapitan pochwali cię lub ukarze.

Nie będziesz Bratu swemu zazdrościł nawy, żagla ni

załogi.

VI° Żeglarza bez przystani przyjmiesz w zatoce swojej, a

chociaż nie ma on żadnych bogactw krom serca swego,

traktować go będziesz jak Brata.

VII° Nie będziesz pyszny ni gwałtowny, gdybyś zaś był,

doświadczysz, że Bracia odwrócą się od ciebie i

pozostaniesz sam – jako zadżumiony.

VIII° Miłość ku Morzu będzie gwiazdą przewodnią twego

życia i poświęcenia czyniąc, przestrzegał będziesz Jego

praw.

Rozdział I: Postanowienia ogólne

Art. 1. Nazwa.

1. Stowarzyszenie Bractwo Wybrzeża – Mesa Kaprów Polskich

W językach obcych:

“Hermandad de la Costa – Polonia” ,

“Brotherhood of the Coast – Poland“.

2. Nazwy powyższe są prawnie zastrzeżone.

Art. 2. Inne określenia używane w statucie.

Ilekroć w statucie jest mowa:

1. o Morzu i żegludze – należy rozumieć także inne nie będące morzami akweny nadające

się do żeglugi.

2. o Bractwie, Bractwie Wybrzeża (BW) lub Mesie Kaprów Polskich (MKP) – należy

rozumieć całość Stowarzyszenia Bractwo Wybrzeża w Polsce.

3. o Mesach – należy rozumieć Mesy Lokalne – z wyjątkiem specyficznie i tradycyjnie

nazywanej Mesy Kaprow Polskich (MKP).

4. o Opłatach Partu – należy rozumieć opłaty składek członkowskich w Bractwie.

5. o Braciach Uprawnionych – należy rozumieć tych Braci, którzy aktualnie posiadają

czynne i bierne prawa wyborcze.

6. o Cyfrze – należy rozumieć niepowtarzalny numer nadawany Bratu podczas

zaprzysiężenia. Cyfra pozostaje jego własnością i wyróżnikiem po wsze czasy.

Art. 3. Teren działania i siedziba.

1. Bractwo Wybrzeża działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a poza jej granicami, z

poszanowaniem tamtejszego prawa, wszędzie tam gdzie członkowie Bractwa aktualnie

się znajdują.

2. Siedzibą Bractwa jest miasto Warszawa

Art. 4. Struktura prawna i organizacyjna.

1. Mesa Lokalna Bractwa Wybrzeża jest Oddziałem Terenowym MKP.

2. Zbiór wszystkich Oddziałów Terenowych tworzy Stowarzyszenie Bractwo Wybrzeża.

3. Stowarzyszenie Bractwo Wybrzeża posiada osobowość prawną.

4. Bractwo Wybrzeża jest powołane na czas nieokreślony i może się stowarzyszać z

krajowymi lub zagranicznymi organizacjami o podobnych celach działania.

5. Zafarrancho to zebranie członków Bractwa w ramach jego statutowej działalności.

Zafarrancho może być:

1) Zafarrancho Krajowe (ZK)

2) Zafarrancho Lokalne (ZL)

3) Walne czyli stanowiące: Walne Zafarrancho Krajowe (WZK) lub Walne

Zafarrancho Lokalne (WZL)

4) Nadzwyczajne Walne Zafarrancho Krajowe (NWZK) lub

Nadzwyczajne Walne Zafarrancho Lokalne (NWZL)

Art. 5. Mesy Lokalne

1. Warunkiem powstania Mesy jest porozumienie co najmniej siedmiu Braci chcących w

niej działać.

2. O powstaniu nowej Mesy mającej siedzibę w określonej miejscowości, decyduje WZK

na wniosek zainteresowanych i Zarządu Krajowego czyli Rady Siedmiu (R7).

3. Władze Lokalne, powstają i działają zgodnie ze statutem i ustanowieniami Bractwa w

sposób analogiczny do Władz Krajowych (patrz Rozdział IV), stosownie do swojej

liczebności, możliwości i potrzeb.

4. Uchwały i działania podejmowane w Mesie dotyczą jej samej i nie mogą

zastępować lub zmieniać uchwał ani naruszać kompetencji Władz Krajowych.

5. Kadencja Kapitana oraz innych Władz Lokalnych trwa cztery lata.

6. Rozwiązanie Mesy następuje uchwałą podjętą przez WZK, z inicjatywy R7 lub na

wniosek Mesy.

Rozdział II: Cele i sposoby działania BW

Art. 6. Celami Bractwa są:

1. Integrowanie ludzi żywotnie zainteresowanych sprawami morza i ułatwianie im

zespołowego działania.

2. Przestrzeganie i kultywowanie tradycji morskich ze szczególnym uwzględnieniem

tradycji polskich.

3. Utrwalanie i propagowanie morskiego dziedzictwa historycznego w dziedzinach nauki,

techniki, gospodarki, obronności, ochrony środowiska, szkolnictwa, kultury, sportu i

rekreacji.

4. Szerzenie idei braterstwa wszystkich ludzi morza oraz praktykowanie dobroczynności

poprzez informacyjną, finansową lub rzeczową pomoc w trudnych sytuacjach.

5. Utrzymywanie przyjaznej współpracy z innymi instytucjami i stowarzyszeniami, o

podobnych lub pokrewnych celach, w kraju i zagranicą.

Art. 7. Sposoby realizacji.

Bractwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków poprzez:

1. Organizowanie imprez, pokazów, warsztatów, konferencji, seminariów, prelekcji, czyli

tworzenie publicznej płaszczyzny działania umożliwiającej podnoszenie świadomości

społecznej związanej z morzem.

2. Inicjowanie i propagowanie morskich ekspedycji sportowych, badawczych i

poznawczych a także propagujących nasza kulturę w krajach zamorskich.

3. Fundowanie i przyznawanie nagród lub odznaczeń za osiągnięcia służące sprawom

morskim i celom Bractwa.

4. Tworzenie, chronienie, rejestrowanie i przechowywanie przedmiotów, dokumentów oraz

miejsc związanych z dawnymi i bieżącymi osiągnięciami ludzi morza.

5. Publikowanie i propagowanie tych osiągnięć.

6. Uprawianie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych, a także poprzez szkolenie i

popularyzację, jako skutecznych metod wprowadzania ludzi w sprawy morza.

7. Prowadzenie portalu internetowego i działalności wydawniczej.

8. W razie potrzeby udzielanie bezinteresownej pomocy ludziom morza a w

szczególności Braciom Wybrzeża na całym świecie – według posiadanych możliwości.

Art. 8. Wymiana informacji w Bractwie.

1. R7, Mesy, wszystkie Władze oraz Członkowe Bractwa komunikują się między sobą

także drogą elektroniczną – uznawaną za sposób wystarczający.

2. Informacje i zawiadomienia, przeznaczone dla wszystkich członków, opublikowane w

internecie, na stronie internetowej lub tzw. grupie dyskusyjnej Bractwa, uznaje się za

doręczone.

Rozdział III: Członkowie i Kandydaci – ich prawa i obowiązki

Art. 9. Członkostwo Bractwa i jego ustanie.

1. W sklad Bractwa Wybrzeża wchodzą

1) BraciaWybrzeża

2) Członkowie Wspierający

3) Członkowie Honorowi

2. Jeżeli inny przepis nie stanowi inaczej, ustanie członkostwa może nastąpić z inicjatywy własnej

zainteresowanego albo orzeczeniem odpowiednich Władz Krajowych.

Art. 10. Musterrola

Musterrola to ewidencja prowadzona przez Bosmana, tylko do użyku wewnętrznego,

spis ogólny wszystkich Braci Wybrzeża, od chwili powstania Bractwa, z cyfrą,

aktualnym statusem oraz innymi danymi osobowymi.

Art. 11. Junga – czyli Kandydat

1. Jest zarekomendowanym i podlegajacym ocenie przez Braci, kandydatem na Brata Wybrzeża.

2. Bierze udział w życiu Bractwa i nie płaci Partu.

3. Po pozytywnym okresie próbnym może zostać zaprzysiężony jako Brat Wybrzeża.

Art. 12. Brat Wybrzeża

1. Bratem Wybrzeża jest osoba fizyczna posiadająca zdolność do działań prawnych.

2. Bratem Wybrzeża a uprzednio Jungą można zostać tylko na podstawie

rekomendacji i zaproszenia przez co najmniej dwóch Braci.

3. Zaproszonym do Bractwa można być bez względu na obywatelstwo i kraj pobytu.

4. Aktualny status organizacyjny Brata i jego zmiany są rejestrowane w Musterroli

na podstawie zaszłości oraz zaakceptowanych przez R7 wniosków.

5. Status urlopowanego zwalnia Brata z opłat Partu ale pozbawia go praw wyborczych.

Wniosek o status urlopowanego może być uzasadniony wyjazdem, stanem zdrowia lub

wiekiem. Nie określa się z góry długości okresu urlopowego.

6. Ustanie członkostwa Brata Wybrzeża następuje w razie śmierci lub relegowania.

7. Decyzję o relegowaniu podejmuje Trybunał Bractwa po rozpatrzeniu sprawy, na

wniosek Brata lub organów statutowych Bractwa.

8. Ustanie członkostwa Brata Wybrzeża nie powoduje wykreślenia go z Musterroli, tylko

odpowiedni zapis zmiany statusu.

Art. 13. Członek Wspierający

to osoba prawna lub fizyczna, która wspiera merytorycznie, materialnie lub finansowo

działalność Bractwa. Członek Wspierający może brać udział w zebraniach Bractwa z

głosem doradczym. O jego przyjęciu do Bractwa lub usunięciu, czyli o ustaniu

członkostwa, decyduje R7.

Art. 14. Członek Honorowy

to tytuł i status osoby prawnej lub fizycznej zasłużonej dla spraw morskich lub Bractwa.

O jego nadaniu lub pozbawieniu decyduje WZK na wniosek R7. Członek Honorowy

nie płaci Partu i może brać udział w zebraniach Bractwa z głosem doradczym.

Art. 15. Prawa Członków

1. Uczestniczenie w działaniach i zabieranie głosu na zebraniach Bractwa.

2. Brat Wybrzeża posiadając status Brata Uprawnionego ma czynne i bierne prawo

wyborcze.

3. Używanie godła, bandery, znaków, przywilejów i urządzeń Bractwa zgodnie z ich

przeznaczniem,.

4. Występowanie w barwach Bractwa w zawodach sportowych.

5. Występowanie do R7 o zmianę swojego statusu członkowskiego.

6. Apelacji do WZK w sprawach dotyczących decyzji i orzeczeń Kapitana, R7 oraz

Trybunału Bractwa. Pisemna apelacja jest dopuszczalna w ciągu 30 dni od daty

doręczenia kwestionowanego orzeczenia.

Art. 16. Obowiązki Członków

1. Obowiązki wszystkich członków Bractwa:

1) Aktywność zgodna z celami Bractwa.

2) Przestrzeganie Oktalogo, Statutu i pozostałych ustanowień Bractwa.

3) Przestrzeganie etyki, tradycji i ceremoniału przyjętych w Bractwie.

4) Godne reprezentowanie Bractwa Wybrzeża na forum publicznym.

5) Informowanie Bosmana o zaistniałych zmianach swoich danych osobowych.

2. Obowiązki dodatkowe dotyczące tylko Braci Wybrzeża i Jungów:

1) Wybór osobistej przynależności do jednej z Mes.

2) Osobiste uczestnictwo w co najmniej jednym Zafarrancho rocznie.

3. Obowiązki dodatkowe dotyczące tylko Braci Wybrzeża.

1) Terminowe opłacanie Partu oraz przestrzeganie przepisu Art.16., ustęp 2, pkt.2.

albo

2) Wnioskowanie i uzyskanie od R7 zwolnienia z któregoś z powyższych

obowiązków.

Rozdział IV: Władze BW

Art. 17. Przepisy ogólne

1. Walne Zafarrancho Krajowe jest władzą najwyższą, powołującą wszystkie

pozostałe Władze Krajowe na czteroletnie kadencje.

2. Wybór do drugiego organu władzy na tym samym szczeblu – Krajowym lub Lokalnym

– jest niedozwolony.

3. Utrata praw wyborczych przez Brata oznacza jego rezygnację ze stanowisk we

wszystkich organach Bractwa i powoduje tam wakat.

4. Wakaty powstałe we władzach Bractwa uzupełniane są przez kooptację, do czasu ZK.

5. Posiedzenia wszystkich organów władzy Bractwa są protokółowane.

6. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej – uchwały organów Bractwa zapadaja zwykłą

większością głosów. W przypadku liczby równej decyduje głos przewodniczącego.

7. Głosowania są jawne chyba, że co najmniej 1/4 obecnych zażąda głosowania tajnego.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek zainteresowanego,

R7 zezwala Bratu na realizację jego czynnych praw wyborczych per procura.

Art. 18. Władzami Krajowymi Bractwa Wybrzeża są:

1. Walne Zafarrancho Krajowe (WZK

2. Kapitan

3. Zarząd Główny – zwany Radą Siedmiu (R7)

4. Komisja Rewizyjna – zwana Komisją Dobrego Porządku (KDP)

5. Trybunał Bractwa

Art. 19. Zafarrancho Krajowe i Lokalne

1. ZK lub WZK jest zwoływane przez R7 nie rzadziej niż raz w roku.

2. WZK ustanawia uchwały i przepisy organizacyjne obowiązujące w Bractwie, które

nie zostały objęte statutem czyli, między innymi:

1) powołuje, nadaje uprawnienia lub odwołuje zespoły, komisje i pełnomocników.

2) określa godła, odznaki, bandery i pieczęcie stosowane przez Bractwo.

3) określa wysokość rocznego Partu w Bractwie.

4) zatwierdza regulaminy według których działają pozostałe Władze Krajowe.

3. Aby uchwały WZK były prawomocne niezbędne jest:

1) zawiadomienie Braci Uprawnionych o jego terminie, miejscu i porządku obrad z

co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

2) kworum na sali obrad

4. Kworum WZK stanowi:

1) w pierwszym terminie – więcej niż połowa, ustalonej przed tym zebraniem przez

Bosmana, całkowitej liczby Braci Uprawnionych.

2) w drugim terminie – 30 minut później – nie mniej niż 30% liczby Braci

ustalonej jak wyżej,

5. WZK ma prawo oceniać i podejmowac uchwały o działalności wszystkich

organów Bractwa.

6. WZK jest instancją odwoławczą od orzeczeń Trybunału i innych władz Bractwa.

7. Zafarrancho Lokalne (ZL) jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku

przez Radę Mesy i działa według własnego, zgodnego ze Statutem, regulaminu.

Art. 20. Nadzwyczajne Walne Zafarrancho Krajowe (NWZK)

1. Jest zwoływane w określonej sprawie, z co najmniej trzy tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Jest zwoływane przez R7 z jej własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie:

1) Komisji Dobrego Porządku lub

2) co najmniej jednej trzeciej Braci Uprawnionych.

3. Obrady NWZK podlegają przepisom Art.17. ust.6. i 7. i Art.19. ust.4. – z wyjątkiem

spraw określonych przez Art. 27.

Art. 21. Kapitan Krajowy Bractwa i Kapitan Mesy

1. Kapitan Krajowy jest wybierany przez WZK:

1) Wybów Kapitana następuje w oddzielnym głosowaniu.

2) Kapitanem zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

2. Kapitan Krajowy reprezentuje Bractwo i działa w jego imieniu, podpisuje pisma, uchwały,

rezolucje, protokóły, decyzje o przywilejach, sprawach finansowych i innych, przyjęte

przez WZK lub R7.

3. Zaprzysięga i nadaje cyfry przyjmowanym Braciom,

4. Zwołuje i przewodniczy obradom R7, przewodniczy obradom Zafarrancho,

5. Podejmuje własne decyzje, szczególnie w sprawach spornych lub budzących

wątpliwości, ważnych i nie cierpiących zwłoki. Decyzje te mogą następnie podlegać

korekcie uchwałą WZK lub R7.

6. Ma uprawnienia dyscyplinarne, udziela upomnień, nagan i inych kar. Według własnego

uznania rozstrzyga lub przekazuje do rozstrzygnięcia Trybunałowi Bractwa spory

pomiędzy Braćmi, Mesami i organami Bractwa.

7. Kapitan Mesy działa w ramach Mesy podobnie do Kapitana Krajowego. Jest wybierany

przez WZL, reprezentuje swoją Mesę, przewodniczy obradom ZL i Rady Mesy,

podejmuje decyzje i ma uprawnienia dyscyplinarne.

Art. 22. Zarządy Bractwa czyli Rada Siedmiu (R7) i Rada Mesy

Rada Siedmiu składa się z wybranych przez WZK:

1. Kapitana czyli przewodniczącego

2. Pięciu Braci – w głosowaniu en bloc, którzy obsadzą stanowiska:

1) Sztormana czyli zastępcy Kapitana,

2) Majordomusa czyli zastępcy Sztormana,

3) Skryby czyli sekretarza,

4) Skarbnika,

5) Bosmana.

3. Siódmym członkiem R7 jest Obserwator Międzynarodowy czyli Vigia Internacional

– Brat wyznaczony przez Kapitana.

4. R7 realizuje cele i kieruje działalnością Bractwa samodzielnie lub przez powołane

Komisje i Pełnomocników, przygotowuje projekty przepisów, przyjmuje Członków

Wspierajacych, rejestruje Jungów przyjętych przez Mesy, decyduje o zwołaniu i

organizuje ZK lub WZK, zarządza sprawami finansowymi i majątkowymi Bractwa,

ogłasza aktualną liczbę Braci Uprawnionych na podstawie danych z Musterroli.

5. Konferencje R7 zwoływane są według potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku i

mogą być przeprowadzane przy pomocy internetu.

6. Konferencje R7 mogą być rozszerzone przez zaproszenie do udziału innych Braci, z

z głosem doradczym.

7. Decyzje R7 są prawomocne jeżeli zostały przyjęte przez co najmniej czterech członków

Rady z Kapitanem włącznie, na konferencji o której wszyscy członkowie zostali

powiadomieni z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym.

8.WZL powołuje Zarząd czyli Radę Mesy oraz określa jej liczebność i zasady

działania zgodnie z Art.5. ust.3.

Art. 23. Komisja Rewizyjna czyli Komisja Dobrego Porządku (KDP)

jest organem kontrolnym całego Bractwa.

1. WZK wybiera pięciu Komisarzy.

2. Komisarze Dobrego Porządku nie mogą być jednocześnie członkami innych organów

wykonawczych Bractwa.

3. Komisja konstytuuje się sama wybierając Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

4. Komisarze mają prawo dostępu z głosem doradczym do obrad wszystkich Władz

Bractwa. Przewodniczący KDP musi być w odpowiednim terminie zawiadamiany o

ich obradach.

5. KDP co najmniej raz na cztery lata przeprowadza kontrolę działalności

merytorycznej i finansowej organów władzy Bractwa i przedstawia swoje

sprawozdanie do wiadomości Kapitanów Mes, R7 oraz WZK.

6. WZL może powołać swoją Komisję Rewizyjną dla spraw Mesy.

Art. 24. Sąd Koleżeński czyli Trybunał Bractwa

jest organem dyscyplinarnym całego Bractwa.

1. WZK wybiera przewodniczącego Trybunału i 5 Asesorów.

2. Przewodniczący wybiera z pośród asesorów swojego Zastępcę i Sekretarza.

3. Zespół orzeka w składzie od 3 do 5 osób w zależności od wagi sprawy. Składowi przewodniczy

Przewodniczący lub jego Zastępca.

4. Decyzje zapadają większością głosów. Przy równej liczbie głosów, decyduje głos

przewodniczącego.

5. Od orzeczenia Trybunału obie strony postępowania mogą odwołać się do ZK.

6. Trybunał podejmuje sprawy na pisemny wniosek Braci lub organów statutowych Bractwa.

7. W posiedzeniu orzekającym mogą z głosem doradczym brać udział: Brat lub

przedstawiciel organu składajacego wniosek i Brat wybrany przez podsądnego jako obrońca.

Rozdział V: Majątek, fundusze i działalność gospodarcza Bractwa

Art. 25. Majątek i fundusze Bractwa

1. Fundusze pochodzą z Partu, dotacji, zapisów, darowizn lub wpływów z działalności

statutowej.

2. Wszelkie dochody są przeznaczone na działalność statutową i nie mogą być dzielone

pomiędzy Członkami.

3. Rachunkowość Bractwa i kontrolę konta bankowego prowadzi Skarbnik pod nadzorem

R7. R7 może zlecić prowadzenie rachunkowości Bractwa księgowemu lub Biuru

Rachunkowemu.

4. Decyzje dotyczące operacji finansowych lub zaciągania zobowiązań, przekraczających

sumę 2000 PLN wymagają uchwały R7.

5. Przy zaciąganiu zobowiązań finansowych Bractwa konieczna jest kontrasygnata Skarbnika.

Art. 26. Działalność Gospodarcza Bractwa

WZK może podjąć uchwały:

1. O rozpoczęciu działalności gospodarczej pomocnej dla realizacji celów Bractwa,

której zyski służą celom statutowym Bractwa.

2. O zatrudnianiu Braci do pracy we władzach Bractwa.

3. O koniecznym dostosowaniu wewnętrznych przepisów i procedur oraz właściwym

zgłoszeniu zmian władzom – stosownie do obowiązującego porządku prawnego w RP.

Rozdział VI: Przepisy końcowe.

Art.27. Zmiana Statutu lub Rozwiązanie Bractwa

1. Wymaga zwołania i odpowiedniej uchwały NWZK.

2. Uchwale o rozwiązaniu musi towarzyszyć decyzja o przeznaczeniu majątku Bractwa.

3 Kworum w tych sprawach wynosi dwie trzecie całkowitej liczby Braci Uprawnionych i

nie podlega obniżeniu w drugim terminie

4. Powyższe uchwały wymagają większości kwalifikowanej dwóch trzecich ważnie

oddanych głosów.

Art. 28. Wejście w życie niniejszego Statutu.

Uchwalony przez NWZK Statut wchodzi w życie z dniem jego rejestracji w Krajowym

Rejestrze Stowarzyszeń.

Podpisano: (Przewodniczący NWZK i dwaj członkowie R7, po zapadnięciu uchwały).

Jerzy Knabe

data uchwalenia Statutu: 2017-22-04

Andrzej Radomiński

data rejestracji w KRS: 2017-25-09

Dariusz Pękala

Mesa Kaprów Polskich 2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design